شماره تماس هاي شبکه بهداشت و درمان درگز

 

شماره تماس هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز

تلفن سانترال      5 – 46229801 –051


ردیف

نام واحد

شماره تماس

داخلی

شماره نمابر

1

مدیر شبکه

46223300

110

46223738

2

حراست

46223307

113

 

3

واحد آمار و وب سایت شبکه

46223300

110

 

4

روابط عمومی

46228027

114

 

5

مسئول حسابداری

46223308

118

 

6

نظارت بر درمان

46228027

114

 

7

واحد کارگزینی

46223401

117

 

8

واحد حقوق حسابداری

46226010

118

 

9

امور عمومی

46223302

111

 

10

دبیرخانه شبکه

 

101

 

11

بایگانی شبکه

 

101

 

12

پایگاه بسیج

 

101

 

13

ریاست مرکز بهداشت

46223403

102

 

14

واحد گسترش و هماهنگی

46226005

105

 

15

سلامت خانواده

46227340

109

 

16

بهداشت خانواده

46227340

109

 

17

بهداشت روان

 

107

 

18

آموزشگاه بهورزی – تغذیه

 

106

 

19

کارپردازی

46228027

114

 

20

بهداشت محیط

46221053

104

 

21

مبارزه با بیماریها

46227341

121

 

22

مشارکت مردمی – آمار

 

106

 

23

مرکز بهداشت شهری 2

46229804

 

 

24

مرکز بهداشت شهری 1

46223646

 

 

25

آزمایشگاه مرکز بهداشت

 

124

 

26

نظام پزشکی

46229800

 

 

27

مرکز بهداشتی شهری لطف آباد

46623230

 

 

28

مرکز بهداشتی شهری چاپشلو

46823230

 

 

29

مرکز بهداشتی درمانی قازان بیگ

46683338

 

 

30

مرکز بهداشتی کپکان

46853301

 

 

31

مرکزبهداشتی درمانی روستایی شیخها

46445300

 

 

32

مرکز بهداشتی شهری نوخندان

46423230

 

 

33

سانترال بیمارستان امام خمینی (ره)

9-046221005

 

 

34

ریاست بیمارستان امام خمینی (ره)

46220100

 

 

35

مدیر داخلی بیمارستان

46230024

 

 

36

دفتر پرستاری بیمارستان

46220500

 

 

37

مرکز آموزش عالی سلامت انوری درگز

46231208

 

 

38

معاونت آموزشی

46221003