شماره تماس هاي شبکه بهداشت و درمان درگز

 

شماره تماس هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز

تلفن سانترال      4 – 46229801 –051


ردیف

نام واحد

شماره تماس

داخلی

شماره نمابر

1

مدیر شبکه

46223300

210

46223738

2

حراست

46223307

212

 

3

واحد آمار و وب سایت شبکه

46223300

210

 

4

روابط عمومی

46228027

213

 

5

مسئول حسابداری

46223308

202

 

6

نظارت بر درمان

46221193

224

 

7

واحد کارگزینی

46223401

203

 

8

واحد حقوق حسابداری

46226010

205

 

9

امور عمومی

46228027

213

 

10

دبیرخانه شبکه

 

208

 

11

بایگانی شبکه

 

206

 

12

پایگاه بسیج

 

214

 

13

ریاست مرکز بهداشت

46223403

242

46227342

14

واحد گسترش و هماهنگی

46226005

246

 

15

سلامت خانواده

46227340

248

 

16

بهداشت خانواده

46227340

238

 

17

بهداشت روان

 

230

 

18

آموزشگاه بهورزی – تغذیه

 

240

 

19

کارپردازی

46221004

261

 

20

بهداشت محیط

46221053

252

 

21

مبارزه با بیماریها

46227341

255

 

22

مشارکت مردمی – آمار

 

257

 

23

مرکز بهداشت شهری 2

46229804

259

 

24

مرکز بهداشت شهری 1

46223646

 

 

25

آزمایشگاه مرکز بهداشت

 

262

 

26

نظام پزشکی

46229800

 

 

27

مرکز بهداشتی شهری لطف آباد

46623230

 

 

28

مرکز بهداشتی شهری چاپشلو

46823230

 

 

29

مرکز بهداشتی درمانی قازان بیگ

46683338

 

 

30

مرکز بهداشتی کپکان

46853301

 

 

31

مرکزبهداشتی درمانی روستایی شیخها

46445300

 

 

32

مرکز بهداشتی شهری نوخندان

46423230

 

 

33

سانترال بیمارستان امام خمینی (ره)

9-046221005

 

 

34

ریاست بیمارستان امام خمینی (ره)

46220100

 

46229007

35

مدیر داخلی بیمارستان

46230024

 

 

36

دفتر پرستاری بیمارستان

46220500

 

 

37

مرکز آموزش عالی سلامت انوری درگز

46231208

 

 

38

معاونت آموزشی

46221003