واحد فناوري اطلاعات

 
مسئول IT : وحید رضاپور

 

تلفن تلفن: 46223403-051

 

مسئول وب سایت شبکه بهداشت و درمان : مریم دهخوارقانی

 

تلفن تماس : 46223300 - 051


اين واحد در ارديبهشت ماه 86 با هدف ادغام فناوري اطلاعات در خدمات بيمارستاني کار خود راشروع کرد ، که در اين راستا با انجام مطالعات زمينه اي و اخذ کمک هاي مشاوره اي و راهنمايي هاي مديريت IT دانشگاه موجبات توسعه کاربري رايانه را در بيمارستان به شرح ذيل ايجاد نموده است :

1.       اجراي شبکه محلي (LAN) با حدود 3000 متر کابل و کانال کشي و74 ايستگاه کاربري با همکاري مديريت IT دانشگاه

2.       اتصال سخت افزاري به شبکه سراسري دانشگاه با نصب دکلي به ارتفاع 24 متر و نصب تجهيزات و آنتن ارتباطي به منظور برقراري ارتباط بي سيم والحاق نرم افزاري با نصب 4 دستگاه سرور ارتباطي با دامنه کاربري دانشگاه علوم پزشکي با همکاري مديريت IT دانشگاه

3.       نصب يک دستگاه رايانه سرور جهت داده هاي موجود در واحدهاي اداري

4.       نصب سرور پشتيبان جهت پشتيباني از سرورهاي داده

5.       نصب و راه اندازي سرور HIS

6.       نصب و راه اندازي سرور Dialup به منظور دسترسي از راه دور به شبکه بيمارستان

7.       اتصال ايستگاه هاي کاربري به شبکه دانشگاه و نصب نرم افزارهاي مورد نياز جهت 58 دستگاه رايانه موجود

8.       تحويل و نصب 28 دستگاه رايانه جهت اجراي HIS بيمارستان از مديريت فناوري اطلاعات

9.       ايجاد حدود 252 نام کاربري جهت پرسنل شاغل در بيمارستان به منظور استفاده از امکانات شبکه دانشگاه

10.   ايجاد پهناي باند مناسب جهت اتصال به اينترنت براي کليه ايستگاه هاي کاري با همکاري مديريت فناوري دانشگاه

11.   ساماندهي حفاظت داده ها و اطلاعات مهم بيمارستان در قالب استفاده از امکانات سخت افزاري سروري نظيرRaid 5 و نيز متمرکز نمودن کليه داده ها بر روي يک سيستم خاص و تنظيم سياستهاي امنيتي ويژه به منظور جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز به اطلاعات سيستم ها

12.   پيگيري مشکلات سيستم HIS با همکاري مديريت اين سيستم در بيمارستان