واحد بهداشت دهان و دندان

مسئول واحد : دکتر زاهد جهانبخش

 

 

   

واحد بهداشت دهان و دندان يكي از واحدهاي ستادي شبكه بهداشت و درمان شهرستان درگز مي باشد كه زير نظر كارشناس بهداشت دهان و دندان كه لزوماً دندانپزشك مي باشد اداره   مي شود .

                         

  1. آموزش نيروهاي دندانپزشكي در بدو خدمت
  2. ايجاد انگيزه در نيروهاي بهداشت دهان و دندان شاغل در واحدهاي تحت پوشش.
  3. برگزاري جلسات هماهنگي و توجيهي درون بخش و برون بخشي.
  4. پيگيري جهت تأمين نيروهاي مورد نياز.
  5. برآورد هزينه ها جهت تأمين تجهيزات و مواد مصرفي.
  6. جمع آوري اطلاعات آماري در مورد ارائه خدمات،تجهيزات و جمعيتهاي تحت پوشش و تجزيه و تحليل اين اطلاعات و ارسال پس خوراندهاي آنها با واحدهاي مربوطه.
  7. نظارت بر نحوه اجراي طرح سلامت دهان و دندان دانش آموزان.
  8. بازديد از واحدهاي تحت پوشش شبكه و تكميل چك ليست و انجام تجزيه و تحليل و ارسال پس خوراند به واحدهاي تحت پوشش.
  9. نظارت بر نحوه اجراي خدمات دندانپزشكي در مركز تحت پوشش.

 

شبكه بهداشت و درمان شهرستان درگز داراي 8 مركز بهداشتي درماني و 1 پايگاه بهداشتي و 43خانه بهداشت مي باشد از 8 مركز بهداشتي درماني 4 مركزداراي واحد بهداشت ودهان و دندان بوده و خدمات دندانپزشكي ارائه مي دهند.