فعاليتهای انجام شده

 
 

الف فعاليت رابطان در برنامه هاي بهداشت محيط :

1-با هماهنگي مقامات شهرداري در خصوص رفع مسايل محيط محله خود شامل : آسفالت معابر جمع آوري خاك و نخاله ساختماني

2-   آموزش مردم در زمينه شناسايي مواد خوراكي غير مجاز و غير بهداشتي

3-   همكاري با بهداشت منطقه در باره اعلام مواد غذايي غير قابل مصرف و تاريخ گذشت

4-داشتن جلسات منطقه با نمايندگان بخشداري شهرداري در خصوص فاضلاب و بازيافت زباله خشك

ب- فعاليت رابطان در برنامه بيماريها :

1-همكاري در برنامه ملي و منطقه اي فلج اطفال طرح حذف سرخك سرخجه آموزش پيشگيري از حوادث خانگي

ج- فعاليت رابطان در برنامه بهداشت خانواده :

1-   همكاري با پرسنل مراكز بهداشتي درماني براي سرشماري جمعيت در مناطق شهري

2-پيگيري موارد تاخير يا ترك مراقبتهاي بهداشتي شامل مراقبتهاي اطفال زنان باردار و تنظيم خانواده

3-   گزارش دهي آمار وقايع حياتي

د- فعاليتهاي اجتماعي فرهنگي :

1-   شركت رابطان در تحقيقات و پژوهش شهرستاني و استاني

2-   شركت در جلسات كميسيون بانوان

3-شركت در كلاسهاي داوطلبان تخصصي كه با هدف توانمندسازي رابطان در امر فنون مختلف ( گلدوزي احكام خياطي بهداشت روان ) تشكيل شده است .

4-   جلسات آموزش مهارتهاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي در مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه

5-   ترويج فرهنگ كتابخواني و شركت در مسابقات بهداشتي مقاله نويسي قرآن ورزش

6-برگزاري مراسم در مناسبتهاي مختلف ( هفته زن و روز مادر ) مراسم افطار در ماه مبارك رمضان )