واحد امور داروئی

 

-         تهيه و توزيع دارو در مراكز بهداشتي درماني

-         نظارت بر نگهداري داروها در انبار و داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني

-         اطلاع از موجودي انبار و داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني

-        بررسي روند مصرف اقلام داروئي در مراكز بهداشتي درماني و جابجايي بموقع داروها به تناسب مصرف براي اجتناب از منتفي شدن تاريخ مصرف آنها

-         تنظيم ليست توزيع دارو در واحدهاي مختلف

-        برنامه ريزي و پيگيري اقدامات لازم براي ارتقاء كيفي نگهداري دارو در انبارها و تجهيز آنها به قفسه بندي مناسب،دستگاه آتش نشاني،تهويه مناسب،درجه حرارت و غيره

-        براورد ميزان نياز شهرستان به اقلام داروئي با توجه به مصرف سالهاي گذشته و ساير اقدامات اجرائي و  پيگيريهاي لازم براي اعلام آن به معاونت بهداشتي

-       هماهنگي با مسئولين داروئي استان در پيش بيتي داروهاي مورد نياز مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري

-         تدوين برنامه زمانبندي شده توزيع داروئي در هر فصل

-         تدوين برنامه زمانبندي شده ارجاع داروئي به انبار مركز بهداشت شهرستان

-         تدوين برنامه زمانبندي شده برآورد خرديد داروئي در هر فصل