عملکرد

 

 
 
 گزارش مانور بسیج سلامت نوروزی سال 1395
  مانور سلامت نوروزی 93 درگز
گزارش مانور بسیج سلامت نوروزی سال 1393                                                                                                                               
 
 
 
 
   
اقدامات انجام شده :
 
 

* برگزاری جلسه آموزشی تب کریمه کنگو با همکاری واحد بیماریها و دامپزشکی

* برگزاری همایش پیاده روی ، آموزشی به مناسبت هفته بدون دخانیات

* برگزاری جلسه آموزشی تب کریمه کنگو جهت پرسنل مرکز بهداشت با همکاری بیماریها

* برگزاری جلسه آموزشی بیماریهای منتقله از آب و غذا و اقدامات بهداشت محیط جهت بازرسین بهداشت محیط

* برگزاری جلسه آموزشی جهت آرایشگران زنانه سطح شهر

* برگزاری کمیسیون نظارت و تنظیم بازار بازرگانی

* شرکت در جلسه طرح شبنم بازرگانی

* تهیه رسانه های آموزشی