شاخص هاي بهداشتي

در هر فعاليت و برنامه ريزي، آمار و اطلاعات منابع ارزشمندي در راستاي تصميم گيري صحيح براي سازمانها محسوب مي شوند،‌ به عبارت ديگر رشد و توسعه در هر نظامي از جمله بهداشت و درمان كشور بدون بار اطلاعاتي نامفهوم است يعني بدون داشتن اطلاعات پايه از گذشته و وضعيت موجود نمي توانيم برنامه ريزي موثري در راستاي نيل به اهداف آتي ساز مان داشته باشيم .