مطالب آموزشي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم :

 

J به جای آنکه انگشت اشاره ام را به سمت او بگیرم در کنارش انگشتهایم را در رنگ فرو می بردم و با او نقاشی می کردم.

 

J بیشتر ازآنکه به ساعتم نگاه کنم به او نگاه می کردم .به جای غلط گیری به فکر ایجاد ارتباط بیشتر می بودم .

 

J از جدی بازی کردن دست بر می داشتم و بازی را جدی می گرفتم .

 

J کمتر سخت می گرفتم بیشتر تأییدش می کردم .

 

J بیشتر در آغوشش می گرفتم .

 

J اول احترام به خود را در او رشد می دادم و می ساختم و بعد خانه و کاشانه اش را .

 

J بیشتر از آنچه که عشق به قدرت را یادش بدهم عشق رابه او می آموختم .