معرفي واحد

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : زهرا اصغری                 

 

شماره تماس : 46229801

   

اهم برنامه هاي واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

 توانمندسازي پرسنل در مورد فعاليت هاي بهداشت مدارس

 افزايش آگاهي دانش آموزان، اولياء دانش آموزان و اولياء مدارس در خصوص موضوعات مرتبط با سلامت

 آموزش مدیران مربیان بهداشت ومعلمین رابط بهداشتی

 معاينات غربالگري ساليانه دانش آموزان بدو ورود به پايه اول ابتدايي، پايه اول راهنمايي و اول دبيرستان طبق برنامه ريزي و شناسنامه سلامت

 واکسيناسيون  دانش آموزان پايه اول ابتدائي واول دبيرستان  قبل از ثبت نام

حفظ وارتقاء سلامت دانش آموزان از طريق توجه خاص به تغذيه دانش آموزان و شير مدارس

 حفظ وارتقاء سلامت دانش آموزان از طريق رعايت اصول بهداشت محيط

 پيشگيري وکنترل بيماريهاي شايع در سنين مدرسه

 پيشگيري وکنترل کم خوني فقر اهن از طريق توزيع قرص آهن

 بررسي شاخصهاي برنامه سلامت مدارس در امر اموزش بهداشت ومرافبتهاي بهداشتي

 نظارت بر فعاليتهاي واحد بهداشت مدارس مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي  بهداشت

نظارت بر اجراي طرح مدارس مروج سلامت در  مدارس منتخب مناطق تحت پوشش

 هماهنگی با دانشگاه آزاد وپیام نور جهت اجرای معاینات دانشجویان ورودی وبرنامه های آموزشی


خدمات ارائه شده توسط واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واحد ستادي:

v    استخراج کليه  اطلاعات مربوط به مدارس محدوده شبکه بهداشت و درماندرگزبه تفکيک جنس و مقطع و نصب در بورد بهداشت مدارس

v    برگزاري جلسات هماهنگي و آموزشي مناسب براي مجريان سلامت جوانان و مدارس در  مراکز بهداشتي درماني

v    تهيه برنامه عملياتي و مداخله اي جهت فعاليت هاي سلامت جوانان و مدارس

   v    انجام برنامه هاي لازم در خصوص بيماري پديکلوز در مدارس و پيگيري جهت تهيه و ارسال شامپو مورد نياز جهت درمان موارد پديکلوز در مراکز و خانه هاي بهداشت

v    برنامه ريزي در خصوص آموزش به دانش آموزان ، اولياء و مربيان در مدارس محدوده مراکز بهداشتي درماني و نظارت بر فعاليت هاي انجام شده در واحدهاي محيطي

v    برنامه ريزي در خصوص معاينات دانش آموزي(پايه اول ابتدايي، پايه اول راهنمايي و اول متوسطه)

v    انجام هماهنگي هاي طرح معاينات غربالگري پايه اول ابتدايي با پايگاه هاي سنجش و پرسنل بهداشت مدارس به صورت روزانه در هر دوره معاينات

v    انجام هماهنگي هاي طرح معاينات غربالگري مقطع راهنمايي با کارشناسان آموزش و پرورش و پرسنل بهداشت مدارس به صورت روزانه در هر دوره معاينات

v    انجام فعاليت هاي لازم در خصوص بهداشت بوفه ها ، شيرمدارس و ........ در مدارس محدوده و برگزاري جلسات و کميته هاي مرتبط در ستاد با همکاری واحد بهداشت محیط

v    شرکت مستمر و فعال در جلسات درون بخشی وبرون بخشی

v    جلب حمايت و هماهنگي درون بخشي جهت اجراي برنامه هاي سلامتي در مدارس

v    ارائه برنامه هاي خاص در جهت بهبود عملکرد فعاليت هاي بهداشت مدارس

v    برنامه ريزي لازم با مناطق آموزش و پرورش تحت پوشش جهت انجام فعاليت هاي بهداشتي درمدارس

v    تدوين برنامه بازديد از واحدهاي تابعه و ارسال به آنها

v    نصب شاخص ها و نمودارهاي نتايج معاينات بهداشت مدارس در واحد سلامت جوانان و مدارس

v    نصب شاخص ها و نمودارهاي آموزش هاي بهداشت مدارس در واحد سلامت جوانان و مدارس

v    ارسال عملکرد ساليانه به معاونت سلامت دانشگاه

v    ارسال آمارهاي بهداشت مدارس به معاونت سلامت دانشگاه

v    تهيه پس خوراند بعد از هر بازديد و تحويل به مرکز بهداشتي مربوطه

v    انجام طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با فعاليت هاي بهداشت مدارس انجام طرح هاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مدارس محدوده شبکه بهداشت و درمان درگز

v    تهيه جزوه آموزشي، تراکت و پمفلت از فعاليت هاي بهداشتي در مدارسواحد محيطي:

v    تشکيل پرونده بهداشتي براي مدارس تحت پوشش

v    برگزاري کلاس آموزشي جهت دانش آموزان، اولياء دانش آموزان و مربيان مدارس براساس نيازسنجي آموزشي، تقويم بهداشتي و بيماري هاي شايع

v    برگزاري جلسات با سرپرست و ساير پرسنل مرکز به منظور برنامه ريزي و ارتقاء فعاليت هاي بهداشتي در مدارس

v    شرکت فعال در کليه جلسات آموزشي و توجيهي و ستادي

v    هماهنکي هاي لازم جهت جلب همکاري و هماهنگي در مدارس تحت پوشش

v    انجام فعاليت هاي بهداشت مدارس (برگزاري کلاس آموزشي، بازديد بهداشت محيط،پيگيري سوانح و حوادث و بيماري هاي واگيردار در مدارس، انجام معاينات غربالگري دانش آموزان و....) هماهنگي هاي لازم با کارشناس بهداشت آموزش و پرورش تحت پوشش و مديران مدارس مربوطه

v    هماهنگي و جمع بندي آمار معاينات غربالگري دانش آموزان پايه اول ابتدايي در هر سال تحصيلي که معاينات مقدماتي در پايگاه سنجش و معاينات پزشکي توسط پزشک مرکز انجام مي شود

v    هماهنگي و جمع بندي آمارو انجام  معاينات غربالگري دانش آموزان پايه اول راهنمايي واول متوسطه در هر سال تحصيلي

v    پيگيري موارد ارجاع معاينات سالانه دانش آموزان و ارسال ليست دانش اموزان داراي اختلال به مدرسه مربوطه

v    ارسال به موقع آمارهاي بهداشت مدارس به واحد سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

v    نصب شاخص هاي واحد سلامت جوانان و مدارس و اطلاعات مربوط به بهداشت مدارس در بورد مربوطه