آموزش بهورزي

 

مسئول واحد : آرزو سبزواری

 

 

مركز آموزش بهورزي در سال 1366 با گزينش 7 بهورز مرد و 12 بهورز زن افتتاح گرديد ،كه طي اين مدت مجموعاً 30 نفرفارغ التحصيل شده اند . 7 بهورز مرد و 23 بهورز زن در مركز آموزش بهورزی شهرستان و تعداد 13بهورز مرد و 24بهورز زن بعداز مراحل گزينش در شهرستانهاي قوچان ، شيروان و چناران دوره بهورزي را گذرانده اند .

در حال حاضر 3دانش آموز بهورز زن در شهرستان مشهد و 1دانش آموز بهورز مرد در شهرستان قوچان بصورت مهمان دوره بهورزي را مي گذرانند و فقط دوره كار آموزي پايه دوم را در خانه هاي بهداشت دانش آموزي با نظارت مربيان مركز آموزش بهورزي اين شهرستان طي مي كنند .

گزينش ماما روستا در اين مركز از سال 69  با تعداد 9 نفر شروع شد و در مجموع 48 نفر ماما روستا فارغ التحصيل شده اند و در حال حاضر گزينش ماما روستا در برنامه مركز آموزش بهورزي قرار ندارند .

شاغلين در اين مركز : خانم آرزو سبزواریمديره آموزش بهورزي و مربی مامایی  آقاي حسنعلي قليچي مربي بهداشت محيط و خانم معصومه شجاع مربي بهداشت خانواده ( بصورت پاره وقت )  و آقاي ابوذر فیروزی مربي مبارزه با بيماريها ( بصورت پاره وقت ) - خانم زهرا رهدار (مربی پرستاری) - خانم زهرا اصغری مربی بهداشت مدارس ( بصورت پاره وقت )

علاوه بر شرح وظايف مركز آموزش بهورزي كه در صفحات بعدي ليست شده است برنامه آموزشي و باز آموزي پرسنل بخش نيز بر عهده مركز آموزش بهورزي مي باشد و كليه دوره هاي آموزشي ضمن خدمت با نظارت مدير آموزش بهورزي شهرستان انجام مي شود .

تشكيل جلسات كميته ارزشيابي بهورزان و شوراي بهورزان نيز بر عهده مركز آموزش بهورزي مي باشد كه با پيگيري و تشكيل جلسات نسبت به رفع مشكلات اداري ، رفاهي و بهورزان اقدام مي شود .

توزيع فصلنامه هاي بهورز و برگزاري آزمون از فصلنامه و منظور نمودن امتياز آزمونها در ارزشيابي ساليانه بهورزان از ديگر فعاليتهاي اين مركز مي باشد .

آئين نامه اجرايي مركز آموزش بهورزي :

فصل يكم :

مقدمه :

تامين مراقبتهاي بهداشتي اوليه با توجه به شرايط جغرافيايي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني ، ارزش اقتصادي و اولويت خدمات بهداشتي درماني ايجاب مي نمايد كه روش مناسبي براي برآوردن نيازهاي اساسي ، بهداشت درماني مردم بخصوص در مناطق روستايي و محروم بكار گرفته شود تا نيازمندان اين خدمات بتوانند در داخل يك نظام منسجم از ضروري ترين مراقبتهاي بهداشتي درماني در سطوح مختلف برخوردار شوند .

در نظامي كه پي ريز شده است اولين سطح تماس با واحدهاي رسمي كشور خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني است . نيروي انساني در خانه هاي بهداشت ، بهورزان ( زن و مرد ) بومي هستند كه براساس ضوابط و مقررات خاصي انتخاب و پذيرش شده و آموزشهاي لازم را در مركز آموزش بهورزي فرا مي گيرند . از آنجايي كه مركز آموزش بهورزي بعنوان يكي از واحدهاي ستادي مركز بهداشت محسوب مي گردد تحت نظارت مستقيم رئيس مركز بهداشت شهرستان برابر مقررات اداره مي شود .

ماده 1: در راستاي تحقق اهداف نظام خدمات بهداشتي درماني در كشور مراكز آموزش بهورزي با هدف بهره مند كردن خانه هاي بهداشت از بهورزان داراي مهارتهاي كافي تاسيس مي گردد . اين هدف از طريق آموزش و تربيت بهورزان قبل از استخدام و انجام بازآموزيهاي اين خدمت تحقق مي يابد .

وظايف مركز آموزش بهورزي :

ماده 2 الف : پذيرش و آموزش

-     توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر هر خانه بهداشت منظور شده و جلب همكاري مردم شوراي اسلامي و معتمدان محلي و .... 

-     تنظيم و نشر آگهي پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر

-    جمع آوري مدارك مورد نياز داوطلبان و تنظيم پرونده براي آنان

-     برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي محل و معرفي آنان به هسته گزينش

-      اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام و تكميل پرونده در مركز آموزش بهورزي

-      فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مركز آموزش بهورزي

-      تامين امكانات رفاهي دانش آموزان

-      برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش نظري  عملي و كار آموزي و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزش

-       انجام امتحانات هر پايه در طول دوره بهورزي

-       برپايي اردوهاي فعال علمي  فرهنگي تفريحي دانش آموزان بهورزي در معيت مربيان

 

ماده 3 ب  - بازآموزي :

-    تعيين نيازهاي آموزش بهورزان شاغل از طريق پايش و ارزشيابي علمي خانه هاي بهداشت با مشاركت مركز بهداشت شهرستان

-    تنظيم و اجراي برنامه بازآموزي بهورزان شاغل با مشاركت ساير واحدهاي بهداشتي

-    ارزشيابي مستمر برنامه هاي بازآموزي بهورزان با مشاركت ساير واحدهاي بهداشتي

-    مشاركت با مركز بهداشت شهرستان در تنظيم و اجراي برنامه باز آموزي كاردانهاي مراكز بهداشتي درماني

-    مشاركت با مركز بهداشت شهرستان در تدريس و تنظيم و اجراي دوره هاي آموزش براي پرسنل بخش در بدو خدمت و برگزاري دوره هاي آموزش پزشكي جامعه نگر

-    شركت و حضور فعال در جلسات آموزش و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان و كميته هاي مرتبط با آموزش در شهرستان

-    شركت و حضور فعال در تيم هاي نظارتي مركز بهداشت شهرستان

فصل دوم :

نيروي آموزشي :

ماده 8  : مدير مركز آموزش بهورزي با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي ، اخلاقي ، علمي و 3 سال تجربه كار آموزش از بين دارندگان درحيات تحصيلي ليسانس و بالاتر و رشته هاي تحصيلي زير به ترتيب اولويت انتخاب مي شود .

-         كارشناس بهداشت عمومي

-         كارشناس پرستاري يا مامايي

-         كارشناس بهداشت محيط

تبصره 4: وظايف مدير مركز آموزش بهورزي

-         سرپرستي امور فني و اداري مركز آموزش بهورزي

-         مشاركت و نظارت در انتخاب و نحوه پذيرش دانش آموزان

-         برنامه ريزي آموزش با همكاري مربيان در هر پايه آموزش و نظارت براجراي آن

-         همكاري در تهيه و تنظيم بودجه مركز آموزش بهورزي و نظارت بر هزينه آن

-         مشاركت در آموزشهاي نظري عملي ، كار آموزي و كارورزي

-         نظارت بر طرح سئوالات امتحاني و تصحيح اوراق و ثبت كارنامه ها و معدل گيري

-         فراهم نمودن تسهيلات لازم براي آموزش نظري عملي و كار آموزي با همكاري مركز بهداشت شهرستان

-         نظارت بر امور رفاهي دانش آموزان

-         تشكيل شوراي مربيان و تنظيم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن

-         ارزشيابي مستمر برنامه هاي آموزشي و باز آموزي

-         نظارت بر حسن انجام وظيفه مربيان و پرسنل بخش و ارزشيابي سالانه آنان

-         نظارت بر رفتار و انضباط دانش آموزان در محيط مركز و عرصه هاي كار آموزي

-         مشاركت در تنظيم و اجراي برنامه هاي بازآموزي كاردانها

-         مشاركت با مركز بهداشت شهرستان براي تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش پرسنل بخش در بدو خدمت

-         برنامه ريزي نياز سنجي آموزشي و اجراي برنامه هاي باز آموزي براي بهورزان شاغل با هماهنگي مركز بهداشت

-         تنظيم برنامه هاي نظارت بر فعاليت بهورزان شاغل با هماهنگي تيم هاي نظارتي مركز بهداشت شهرستان

-         اجراي دوره هاي بازآموزي براي مربيان با همكاري مركز بهداشت شهرستان و استان مربيان

 

ماده 9 : تعداد مربيان ( غير از مدير ) 5 نفر است كه حضور فعال و ثابت آنان در مركز آموزش بهورزي در زمان آموزش دروس نظري عملي و كار آموزي در خانه هاي بهداشت ضروري است .

 

مربيان مورد نظر عبارتند از :

-         يك نفر كارشناس بهداشت خانواده

-         يك نفر كارشناس مبارزه با بيماريها

-         يك نفر كارشناس بهداشت محيط و حرفه اي

-         يك نفر كارشناس مامائي

-         يك نفر كارشناس پرستاري

تبصره 1 : مربيان از بين افراد متعهد و مورد تائيد از نظر صلاحيتهاي اجتماعي ، اخلاقي و علمي با داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت در واحدهاي بهداشتي درماني انتخاب مي شوند . افراد انتخاب شده موظف هستند در دوره دو هفته اي آموزش مربيگري شركت كنند .