معاونت بهداشتي

 
 

مجید سلطانی

معاون بهداشتی و سرپرست مرکز بهداشت درگزتلفن تماس : 46223403 - 051

نمابر : 46227342 - 051