آموزش سلامت

 
 

 

  
 
 
 
 
اقدامات انجام شده :

* تهیه و تدوین برنامه ریزی آموزش ماهانه ستاد جهت کاردانهای مراکز

* برگزاری آزمون جامع علمی از کاردانهای مراکز و اعلام نتایج به واحد های ستادی و تشویق نفرات برتر

* تهیه و تدوین برنامه ریزی آموزش ماهانه مراکز جهت خانه های بهداشت

*اعلام برنامه زمانبندی به واحدهای ستادی جهت نظارت بر جلسات و فعالیتهای آموزشی مراکز

* هماهنگی و همکاری با واحد بهداشت مدارس در بازدید از مدارس مروج سلامت

* همکاری با سایر ارگانها در امر آموزش گروههای هدف ( نوعروسان و مدد جویان کمیته امداد )

* برگزاري دو روزه کارگاه آموزشي روش تحقيق جهت کليه بهورزان

* برگزاري جلسات کميته پايش برنامه عملياتي واحدهاي ستادي