اهداف و فعاليتهای واحد تغذیه

 
 
 

 

 **********


 
هدف کلی : 
  •   بهبود تغذیه جامعه
 

اهداف اختصاصی :

·        بهبود رشد و تغذیه کودکان

·        بهبود تغذیه مادران باردار

·        بهبود تغذیه مادران شیرده

·        بهبود رشد و تغذیه کودکان سن مدرسه

·       بهبود رشد و تغذیه نوجوانان

       ·       بهبود تغذیه و ارتقای سلامت سالمندان
   
 
 
اقدامات انجام شده :

     * انجام مشاوره و ارائه رژیم غذایی به مراجعه کنندگان کلینیک تغذیه

     * گرد آوری مطلب جهت تهیه پمفلت نان

     * هماهنگی جهت اجرای طرح پورا 2 ، بررسی کشوری وضعیت ریز مغذیها

     * گردآوری فیلم های آموزشی تغذیه و سلامت دهان ودندان ، جهت آموزش نوآموزان بدو ورود به دبستان

     * تهیه کیت ید سنجی و فرم های مربوطه و آموزش نیروی بهداشتی مستقر در پایگاه سنجش ، جهت ید سنجی نمک خانوار نوآموزان بدو ورود به دبستان