واحد سلامت خانواده

 

 نام و نام خانوادگی : ماندانا صولتی

         کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده 

 

مهناز هادوی  : کارشناس برنامه کودکان و شیر مادر

 

گلچهره زمردی : کارشناس برنامه سالمندان و میانسالان            

 

زینب گلدی پور : کارشناس برنامه مادران

 
 
 
                   اقدامات و فعالیتها :

           

          

* شاخص های سلامت و فعالیت واحد در سال 1394