واحد توسعه و ارتقاء سلامت

 

 عبداله حیدری

کاشناس مسئول واحد توسعه و ارتقاء سلامت                                       

شماره تماس : 46226005

 

علی اصغر مرمری

کارشناس گسترش و مسئول برنامه پزشک خانواده

 

معصومه شجاع

کارشناس گسترش و برنامه تحول سلامت

 

 

شرح وظایف واحد
 
1- نظارت بر گزینش کادر کمکی
 
2- برنامه ریزی به منظور توسعه و گسترش واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی اولیه باتوجه به امکانات و اولویت ها
 
3- نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه و بررسیهای مداوم فعالیت کادرکمکی ازنظرکمی و کیفی 
 
4- تهیه و تنظیم طرح هایی که درارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه نقش برتری را ایفا می نماید