واحد آمار

 
نام واحد : آمار
 
نام و نام خانوادگی مسئول واحد : سیمین کاظمی
 
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد رشته علوم ارتباطات
 
تلفن تماس : 46223300 - 051