دبیرخانه و بایگانی

دبیرخانه :
 
   
مسئول واحد : رحیمه فخرایی
 
میزان تحصیلات : فوق دیپلم آموزش ابتدایی
 
تلفن تماس : 46229801 - 051
 
نمابر : 46223738 - 051
 
پست الکترونیک : Fakhraeir2[at]mums.ac.ir 
   
 
 
 
بایگانی :
 
   
مسئول واحد : شمسی علینژاد
 
میزان تحصیلات : دیپلم
 
تلفن تماس : 46229801 - 051