روابط عمومي

تلفن مستقيم محل كار:46228027 - 051

تلفن داخلي:213

نشاني پست الكترونيكي: birjandis1[at]mums.ac.ir

 

شرح وظايف :

الف) برنامه ریزی

1)عدم اشتغال در ساعات اداری به اموری غیر از روابط عمومی

2)تهیه برنامه عملیاتی فعالیتهای روابط عمومی واحد به صورت ماهانه و سالانه و...

3)تهیه گزارش و عملکرد ماهانه روابط عمومی و ارائه به مدیر واحدو روابط عمومی دانشگاه.

4)شرکت فعال در جلسات مدیر و مسئولان واحد مربوطه

5)تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومی از طریق شرکت در دوره های آموزشی و استفاده از مطالب اینترنت و ....

ب)اطلاع رسانی

1)اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به کارکنان واحد

2)اطلاع رسانی راههای ارتباط با روابط عمومی دانشگاه از قبیل تلفن گویا 191،ایمیل،پیامک به همکاران،ارباب رجوع و سایر سازمانها

3)انعکاس مستمر موفقیت ها،دستاوردهاو فعالیتهای واحد به روابط عمومی دانشگاه

4)انعکاس مشکلات و چالشهای مورد توجه مردم،کارکنان،مسئولین و رسانه هادر محیط به روابط عمومی دانشگاه

5)تهیه،تدوین و نظارت بر محتوا و طراحی زیر سایت واحد مربوط

6)نظارت برغنی سازی و بروز رسانی مطالب علمی در زیر سایت واحد مربوط

7)درج اخبار متنی و تصویری به صورت روزانه در زیر سایت واحد مربوط

8)اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان واحد از طریق ایمیل یه پیامک

9)جلوگیری و خودداری از موازی کاری در ارسال ایمیل،تبریک،تسلیتو مناسبتها برای سایر واحدها

10)معرفی جامع و کامل واحد مربوط به صورت بروشور،پمفلت،سی دیو ارسال به روابط عمومی دانشگاه

11)تهیه کلیپ و فیلم کوتاه آموزشی مانند پیشگیری از بیماریها،سوانح و ...

12)تهیه لیستی از شماره تلفن همراه کارکنان واحد برای ارسال پیامک

ج)ارتباطات رسانه ای

1)هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه برای گرفتن مجوز،مصاحبهیا تهیه خبر توسط خبرنگاراز محیط های بهداشتی،درمانی،آموزشی،پژوهشی و ....

2)هماهنگی با روابط عمومی دانشگاه برای انجام دادن مصاحبه،نشست مطبوعاتی،گزارش مسئولانو کارکنان آن حوزه با رسانه ها

3)همکاری و راهنمایی خبرنگاران رسانه ها برابر فرآیند

4)ارسال لیست مسئولان،کارشناسان واجد شرایط برای انجام دادن مصاحبه،تهیه گزارش ،نشست مطبوعاتی با هماهنگی مدیر واحد و حراست به روابط عمومی دانشگاه

5)هماهنگی و ارتباط درون و برون سازمانی به عهده مسئول روابط عمومی واحد تابعه و در مشهد مقدس ارتباط با صدا و سیما،رسانه هاو اداره های کل با روابط عمومی دانشگاه می باشد.

د)پاسخگویی

1)دریافت روزنامه های رسمی و محلی از طریق اینترنت و بررسی آن هاو انعکاس شکوائیه های مردمی به مدیر واحد

2)پاسخگویی شکوائیه های مردمی که از طریق صندوق پستی،ایمیل،تلفن یا حضوری به روابط عمومی منعکس شده است.

3)انعکاس راهکار حل مشکلات واحد مربوطبه روابط عمومی دانشگاه

4)پیگیری در تسریع پاسخگویی به شکوائیه های مردمی در جراید ارسالی توسط روابط عمومی دانشگاه

5)انجام نظر سنجی و انعکاس نتایج به مدیر واحد مربوط و روابط عمومی دانشگاه

6)بازدید مستمر از محیط های تحت پوشش واحد

ه)امور فرهنگی

1)مشارکت فعال در اجرای مراسم های مذهبی،فرهنگی ،راهپیمایی هاو ....

2)ترویج فرهنگ اسلامی و اخلاق اداری

3)فضا سازی و بزرگداشت مراسم های اسلامی و تهیه مطالب مفید و آموزنده مناسبت ها و ارسال از طریق ایمیل به کارکنان واحد

و) برگزاری مراسم-همایش-نمایشگاه و مناسبتهاو...

1)شرکت در جلسه هماهنگی مراسم یا مناسبتها

2)هماهنگی و نظارت بر عوامل اجرایی مراسم(مجری ،قاری،و....

3)تهیه عکس،فیلم،خبر

4)نظارت،هماهنگی و همکاری در تنظیم و توزیع دعوتنامه مدعوین

5)برگزاری نشست مسئولان واحد با کارکنان

6)اجرای امور محول از سوی مدیریت روابط عمومی دانشگاه