امور اداري

 
 
حیدر قلیچیان - مسئول کارگزینی
 
 بهاره شاهی - کارگزین
 
 نسرین پاسبان - کارگزین
 
 شماره تماس : 46223401 - 051
 
 
شرح وظایف مسئول کارگزینی  :
 

× رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

× تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق معذوریت ترفیع اضافه کار و نظایر آن با اطلاع مقام مافوق و بارعایت قوانین و مقررات مربوطه

× برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

× اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

× استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

× شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

× پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات

× مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 
 
 
 
شرح وظایف کارگزین :
 
 
 × رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

× تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق مرخصی معذوریت ترفیع - اضافه کار و نظایر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

× مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه

× استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط به کارگزینی

× تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق و در حد مطالب ساده و معین