واحد نظارت بر درمان

 

نام مسئول : فاضل حضرتي
 
مدرک تحصیلی : ليسانس پرستاری
 
شماره تماس : 46228027 - 051