معاونت شبکه


هاشم جلایری

 

معاون شبکه بهداشت و درمان درگز

 

 

                              

 تلفن تماس :  46233490- 051