امور مالی

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی مهجور

سمت : مسئول امور مالی شبکه بهداشت و درمان

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری
 
 
 
 
 
 
  
  

نام و نام خانوادگی : سودابه دادار

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری و کارشناس روان شناسی

 

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی : طیب نیازی

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری
 
 
  
 
niazit1[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی : ابراهيم جعفرزاده

 
 

نام و نام خانوادگی : نسرین سلطانیان

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری