نوخندان

 
نام مرکز : نوخندان
 
مسئول مرکز : دکتر شیرین جعفری - دکتر سمانه خوش ظاهر
 
تلفن مرکز : 46423230
 
 

 خدمات و فعاليتهاي مرکز :

 
1- مراقبت مادر
2- مراقبت کودک
3- واکسيناسيون
4- فعاليتهاي مرتبط با بهداشت محيط
5- فعاليتهاي مرتبط با بهداشت حرفه اي
6- ويزيت پزشک و خدمات سرپايي ( خدمات پرستاري )
7- خدمات دارويي
8- ارائه مکملهاي دارويي مادر و کودک
9- خدمات دندانپزشکي
10- آزمايشگاه و نمونه گيري