شهری دو

 
نام مرکز : شهری دو
 
 
مسئول مرکز : دکتر هاله باباگل زاده - دکتر معصومه زکی پور
 
 
تلفن : 46229804

 خدمات و فعاليتهاي مرکز :
 
1- مراقبت مادر
2- مراقبت کودک
3- واکسيناسيون
4- فعاليتهاي مرتبط با بهداشت محيط
5- فعاليتهاي مرتبط با بهداشت حرفه اي
6- ويزيت پزشک و خدمات سرپايي ( خدمات پرستاري )
7- خدمات دارويي
8- ارائه مکملهاي دارويي مادر و کودک
9- خدمات دندانپزشکي
10- مشاوره ازدواج
11- واحد پيشگيري و واکسيناسيون هاري
12- مشاوره و پيگيري بيماران سلي