شهری يک

 

نام مرکز : مرکز بهداشتي درماني شهري يک

 

مسئول مرکز : دکتر مهتاب تنومند

 

تلفن تماس : 46223646

 خدمات و فعاليتهاي مرکز :
 
1- مراقبت مادر
2- مراقبت کودک
3- واکسيناسيون
4- فعاليتهاي مرتبط با بهداشت محيط
5- فعاليتهاي مرتبط با بهداشت حرفه اي
6- ويزيت پزشک و خدمات سرپايي ( خدمات پرستاري )
7- خدمات دارويي
8- ارائه مکملهاي دارويي مادر و کودک
9- خدمات دندانپزشکي