دفتر واحد پرستاري

  دفتر واحد پرستاري

مدير پرستاري:   رحيمه قريشي نوخندان

 سوپروایزر آموزشی :  مريم توكلي پلگرد

 سوپروایزر اورژانس:  فاطمه یوسفی مقدم

 مسئول بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی :  مريم يوسفخاني

 سوپروایزران باليني و درگردش:   مريم يوسفخاني –مرجان حسن زاده- مريم توكلي پلگرد - ژیلا قربانی - فاطمه یوسفی - فاطمه ابراهیمی - عظیم گوهری - لیلا نیازپور - زهرا علیزاده - فاضل حضرتی 

 پرستار کنترل عفونت :   ژیلا قربانی

 رابط اعتباربخشی :   مريم توكلي پلگرد
 
مدير HIS :    سمیه صیدی

رديف

نام بخش

نام سرپرستار

تعدادتخت مصوب

1

اورژانس

فاطمه یوسفی مقدم

10

2

داخلي

زهرا علیزاده

12

3

جراحي

زهرا علیزاده

12

4

اطفال ونوزادان

تکتم کمري

12

5

زنان

تکتم کمري

12

6

زايشگاه

سهيلا پورنظري

5

7

دياليز

مرجان حسن زاده

4

8

اتاق عمل

مهناز آذین فر

2

9

C.C.U

بتول محمدزاده

6

10

NICU

اکرم سرابی

4

 11

 ICU

عظيم گوهري

 5

 

تعاريف مفاهيم خدمات پرستاري:

الف- پرستاري:
پرستاري عبارت است از كمك به فرد سالم يا بيمار در انجام آن دسته از فعاليتهايي كه سبب حفظ و ارتقاء سلامتي گردد به نحوي كه اگر فرد توانائي ، اراده و يا آگاهي لازم را داشت ، مي توانست آن فعاليتها را بدون كمك انجام دهد.


ب- پرسنل بخش پرستاري:
1- پرستار:
پرستار به فردي اطلاق مي شود كه دوره آموزش پرستاري (كارداني-كارشناسي-كارشناسي ارشد دكترا) را طبق ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي در يكي از دانشكده هاي مصوب شوراي گسترش دانشگاهها و يا دانشكده هاي معتبر خارجي طي نموده و مدرك تحصيلي او به تائيد اداره كل فارغ التحصيلان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
2- بهيار:
بهيار به فردي اطلاق مي شود كه دوره آموزش بهياري را طبق مصوبات آموزش و پرورش ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در يكي از آموزشگاههاي بهياري مجاز گذرانده و گواهي مربوطه به تائيد وزارت آموزش و پرورش رسيده باشد.
3- كمك بهيار:
به فردي اطلاق مي شود كه دوره آموزش كمك بهياري را طبق مصوبات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طي كرده و موفق به اخذ گواهي مربوطه شده باشد.

 

خلاصه‌اي از عملكرد دفتر پرستاري

1. بازبيني چك ليست‌هاي ترالي اورژانس و تغيير آن از كنترل يك شيفت به 3 شيفت .

2. تهيه شناسنامه براي كليه بخش‌ها با امكان ارائه كليه مشخصات بخش‌ها شامل پرسنل ، وضعيت آموزش ، كنترل عفونت ،‌صورت جلسات ، گزارش بازديد‌ها وتجهيزات موجودو ...

3. تهيه و ارسال دستورالعمل‌ها و گايدلاين‌هاي پرستاري و استانداردها در 6 قسمت(دفاتر- مراقبت‌هاي پرستاري- اتاق عمل و ريكاوري- آموزش – كنترل عفونت – HIS )

4. برآورد مرتب پرسنل بخش‌ها در ابتداي هر ماه با محاسبه كمبودهاي پرسنلي .

5. برآورد ميزان متوسط ارائه خدمت در هر بخش و تنظيم تركيب پرسنلي

6. برنامه‌ريزي بازديد دسته جمعي از بخش‌ها در 3 شيفت صبح – عصر و شب و ارائه گزارش بازديد به مديريت جهت رفع نواقص .

7. بازنگري ، تصحيح و تكميل چك ليست‌هاي بازديد از بخش‌ها بطوريكه كامل‌ترين چك ليست‌ها را دارا مي‌باشيم و براي كليه بخش‌هاي تخصصي چك ليست ويژه آنها تهيه شد (NICU -CCU – دياليز – اتاق‌هاي عمل و...)

8. برگزاري جلسات مرتب و ماهيانه با سرپرستاران و ارسال صورت‌جلسات تايپ شده به بخش‌ها جهت اطلاع همكاران محترم .

9. تاكيد بر برگزاري جلسات ماهيانه پرسنلي در بخش‌ها و ارسال صورت جلسات آنها به دفتر پرستاري وتاكيد بربرگزاري كنفرانسهاي آموزشي درون بخشي

10. راه اندازي واحد آموزش به بيمار و انتخاب  بخش داخلي وزنان واطفال به عنوان پايلوت ( كه شرح مختصري از عملكرد واحد فوق ضميمه مي‌باشد )

11. برنامه‌ريزي و برگزاري كميته‌هاي بيمارستاني (تعداد كميته‌ها و اعضاء و تعداد جلسات تشكيل شده ضميمه مي‌باشد )

12. تعيين سرپرستار ياپرستاربه جانشيني تعويض‌ها و يا بازنشستگي‌ها براي كليه بخش‌ها

14. برگزاري كلاس‌هاي آموزشي جهت پرسنل (در كليه رده‌ها كه شرح كامل آنها ضميمه مي‌باشد)