حاکمیت بالینی

 

هدف اصلی استقرار نظام حاکمیت بالینی ارتقاء مستمر کیفیت خدمات است و چارچوبی را فراهم می نماید که در غالب آن سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت می توانند به سمت رشد، توسعه و تضمین خدمات بالینی برای بیماران حرکت کنند

این چارچوب در ارتباط با حوزه های کلیدی زیر می باشد:

-مدیریت کارکنان

-آموزش و مهارت آموزی

- تعامل بیمار و جامعه

- استفاده از اطلاعات

-مدیریت خطر

- اثربخشی بالینی

-ممیزی بالینی

حاکمیت بالینی به صورت رسمی از 1389/09/01در بیمارستان امام خمینی(ره) شروع به فعالیت کرده است.


اعضاءاصلی تیم حاکمیت بالینی :

–ریاست بیمارستان ومعاون درمان

 -مدیر داخلی

–مترون

–سوپروایزر آموزشی

- کارشناس حاکمیت بالینی

–متخصص اطفال

–متخصص داخلی

–متخصص جراح

مسئول هر واحد نیز به عنوان رابط حاکمیت بالینی تعیین گردید.

حاکمیت بالینی دیدگاهی ادغام یافته از مراقبت های بالینی و غیر بالینی که کیفیتی جامع را دربر می گیرد


اقدامات صورت گرفته در راستای حاکمیت بالینی :

مشارکت بیمار و جامعه

ثبت روزانه ترخیص با میل شخصی و بررسی آن به صورت ماهیانه و مقایسه آن با استاندارد ها و ارائه راهکار برای آن– بررسی رضایت مندی بیماران–رسیدگی به شکایات بیماران و استفاده از پیشنهادات و انتقادات بیماران و همراهیان- طراحی و تدوین کتابچه راهنمای مراجعین....

مدیریت خطر

ثبت خطا های پزشکی و آنالیز آن و ارائه راهکار جهت کاهش خطا ، اجرای 9 راه حل ایمنی بیمار ،ایجاد نظامCPR، کنترل عفونت های بیمارستانی ، انجام کالیبراسیون دوره ای تجهیزات ، جداسازی و تفکیک پسماندها ،تحلیل ریشه ای وقایع و....

آموزش و مهارت آموزی

اجرای برنامه نوسعه فردی در غالب نیازسنجی آموزشی،تدوین کتابچه آموزشی جهت پرسنل جدیدالورود، ایجاد پرونده آموزشی کارکنان در هر بخش ، برگزاری کلاس های درون بخشی ، آموزش به بیمار، ایجاد پمفلت آموزشی و....

استفاده از اطلاعات

استفاده از سیستمHISدر بیمارستان و وجود سیستم پشتیبانی آن،ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی، اتوماسیون اداری و...

اثربخشی بالینی

تدوین و استفاده از گایدلاین هایی که مورد تایید هیئت علمی دانشگاه رسیده باشد.

ممیزی بالینی

تعیین و تدوین استانداردها ،بررسی وضعیت موجود ، مقایسه نتایج با استانداردها ، انجام مداخله و تغییر عملکرد براساس نتایج مقایسه ، ممیزی مجدد جهت حصول اطمینان از بهبود عملکرد (بررسی شاخص های تریاژ، انتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل و ...)

مدیریت

تدوین برنامه استراتژی بیمارستان و پایش پیشرفت برنامه بر اساس زمان بندی ، انجام بازدیدهای مدیریتی و مدیریت صحیح کارکنان ، جایگذاری هر فرد در جایگاه خودش ، استفاده از نظام تشویق کارکنان حمایت رفاهی، بررسی رضایتمندی کارکنان و...

 

 جهت دریافت گزارش عملکرد کمیته حاکمیت بالینی شهرستان درگز کلیک نمایید