بخش کنترل عفونت

 
 

پرستار کنترل عفونت بیمارستان :

 
                                  اکرم سرابی

 

سر فصل فعالیتهای مختلف کمیته کنترل عفونت بیمارستان :
 
 -برگزاری ماهیانه کمیته کنترل عفونت بیمارستان

-ارسال موارد عفونتهای بیمارستانی –جراحت آسيب های شغلی به استان

-بررسی علل وعوامل عفونتهای بیمارستانی

-تشکیل پرونده های بهداشتی پرسنل

-آموزش به گروههای مختلف پرسنل ونیروهای جدیدالورود

-بازدیدهای مداوم از بخشها وانعکاس گزارش بازدیدها

-مانیتورینگ اتوکلاوها

-خرید محلولها واندیکاتورهای مربوط به کنترل عفونت

-نمونه برداری از بخشها جهت کشت میکروبی بر طبق نیاز

-انجام آزمایشات ومعاینات بالینی ادواری از تمامی پرسنل