معاونت درمان

 دکتر رامین رضوی پناه
 
معاونت درمان و ریاست بیمارستان امام خمینی (ره)
 
شهرستان درگز

                                                                    

دکتر رامین رضوی

 
   46220100 - 051
 
   46229007 - 051