عملکرد واحد بهداشت محیط بیمارستان

 مسئول واحد : زهرا شمع الدینی                                              

 

شماره تماس : 46221005