مرکز آموزش عالي سلامت انوري درگز

 

   
 

                         معرفي مرکز آموزش عالي سلامت انوري درگز 

 


* برنامه امتحانی دانشجویان مرکز آموزش عالی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  46231208- 051

 

  46223738 -051