مديريت شبکه

دکتر خلیل پاریاب
 
مدیر شبکه بهداشت و درمان
 
و سرپرست مرکز آموزش عالی سلامت انوری درگز

 


 

                                                      

                                                             

 

  46223300 - 051
 
  46223738  - 051          
    paryabkh1[at]mums.ac.ir