داروخانه های شهرستان درگز

 

                                                                                                                                                                                                                    

نام داروخانه

آدرس

تلفن

شیفت   کاری

نوع وابستگی

دکتر صالحی

درگز بلوار صیاد شیرازی روبروی مرکز بهداشت

051-46227526

شبانه روزی

خصوصی

دکتر الیاس پور

درگزبلوار امام خمینی (ره) روبروی شهرداری

051-46228413

صبح و عصر

خصوصی

دکترصادقی

درگزبلوار امام خمینی(ره) روبروی شبکه بهداشت ودرمان

051-46227485

صبح و عصر

خصوصی

دكتر تقی زاده

درگز بلوار صیاد شیرازی روبروی بانک انصار

051-46225454

صبح و عصر

خصوصی

داروخانه دکتر جعفری

درگز بلوار صیادشیرازی رویروی مرکز بهداشت

051-46234636

صبح وعصر 

خصوصی

داروخانه بیمارستان امام خمینی (ره)

درگز بلوار پرستار بيمارستان امام خمینی(ره)


051-46221005

 

شبانه روزی

صبح و عصر

دانشگاه علوم پزشکی


داروخانه دکتر باقری زمردی

درگز بلوار پرستار-درب ورودی بیمارستان امام خمینی(ره)

051-46230100 

صبح وعصر

خصوصی